mediacellen.dk

November 2022

Mediacellens dataansvar 

Vi behandler personoplysninger og har denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.  

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Mediacellen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. 

Kontaktoplysninger: 

Kontaktperson: Bo Steffensen-Thomasen 

Adresse: Karlslunde Mosevej 3, Karlslunde 

CVR: 20904046 

Telefonnr.: 46150188 

Mail: mediacellen@mail.dk 

Website: www.mediacellen.dk 

Behandling af personoplysninger 

Vi behandler følgende personoplysninger: 

 1. Kundeoplysninger:  
 • Almindelige personoplysninger: 
 • Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. 

Her indsamler vi oplysninger fra 

Vi får oplysningerne fra dig.  

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.  

Lovlige grunde til behandling er særligt:  

 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig 
 • Behandling efter lovkrav 
 • Behandling med samtykke 

Formålene:  

 1. Formål med behandling af kundeoplysninger:  
 • Gennemfører bestilling og levering af bøger fra Mediacellen 
 • Administration af din relation til os 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra samtykke 

Vi indhenter dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til andet end gennemførsel af bestillingen.   

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.  

Videregivelse af dine personoplysninger 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.   

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra kundeforholdets ophør. 

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige kundeoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for ophør af kundeforholdet.  

Vi opbevarer dog oplysninger på kunder, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi. 

Dine rettigheder 

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig: 

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data 
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger 
 • Retten til berigtigelse  
 • Retten til sletning  
 • Retten til begrænsning af behandling 
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format) 
 • Retten til indsigelse  

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

Revidering af privatlivspolitikken  

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.